Vad innebär KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman, vilka går att påverka genom att förändra beteendemönster. Detta är en process, där vikten på samspelet mellan klienten och terapeuten spelar en viktig roll.

KBT utgår från antagandet att människans svårigheter i livet har sitt ursprung hur man tänker eller beter sig. Terapiformen betonar alltså klientens egen kunskap om sina problem där terapeutens uppgift är att ställa frågor kring klientens beteenden, tankar och inre bilder, så att bådas förståelse för problemen ökar.

Terapi processen fortsätter genom olika arbetssätt, som exponering (alltså öva på att komma närmare sådant man är van att undvika),skriva dagbok, rollspel, avslappning, hemmauppgifter, mm.

Skillnaden mellan KBT och andra terapiformer är sessionsformatet. Samtalstiden struktureras så att tiden används på ett ändamålsenligt sätt.